Juridiska frågor som kan uppstå vid dödsfall av närstående i Sverige

Att förlora en närstående är en av livets mest smärtsamma händelser, och det kan vara svårt att navigera bland juridiska frågor som uppstår i samband med dödsfallet. I den här artikeln går vi igenom några av de viktigaste juridiska aspekterna du bör känna till vid dödsfall av en närstående i Sverige.

  1. Dödsboanmälan och bouppteckning När någon avlider i Sverige måste dödsfallet anmälas till Skatteverket, vilket oftast görs av begravningbyrån. Därefter börjar arbetet med att administrera dödsboet. En bouppteckning måste upprättas och lämnas in till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, och används som grund för arvskiftet.
  2. Testamente Om den avlidne har upprättat ett testamente bör detta beaktas vid fördelningen av dödsboet. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av två personer för att vara giltigt enligt svensk lag. Om det finns oklarheter kring testamentet eller om någon vill bestrida det, kan det bli en juridisk fråga som måste prövas av domstol.
  3. Arv och arvskifte I Sverige regleras arv och arvskifte av ärvdabalken. Om det inte finns ett testamente, eller om testamentet inte täcker hela dödsboet, fördelas arvet enligt lag. Det innebär att den avlidnes make/maka, barn, föräldrar och syskon kan ha rätt till arv. Det är viktigt att veta att sambor inte automatiskt ärver varandra enligt lag, utan måste upprätta ett testamente för att säkerställa detta.
  4. Boutredning och skulder För att fördela tillgångarna i dödsboet måste en boutredningsman utses, vilket oftast är en av dödsbodelägarna. Boutredningsmannen ansvarar för att betala den avlidnes skulder och förvalta dödsboet fram till arvskiftet. Det är viktigt att notera att dödsbodelägarna inte är personligt ansvariga för den avlidnes skulder, men dödsboet måste betala skulderna innan arvet kan fördelas.
  5. Skatter och avgifter Ett dödsbo kan behöva betala skatt på den avlidnes inkomst, samt eventuell förmögenhetsskatt och begravningsavgift. Dessutom kan det bli aktuellt med skatt på eventuella kapitalvinster vid försäljning av tillgångar inom dödsboet.

Genom att vara medveten om dessa juridiska frågor kan du som anhörig hantera processen på ett mer informerat och tryggt sätt. Om du känner dig osäker eller överväldigad kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist eller en begravningsbyrå för att säkerställa att allt går rätt till.